Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου των σπουδών τους εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ).

Η ανάθεση ΜΔΕ γίνεται μετά την παρακολούθηση του 80% τουλάχιστον των μαθημάτων του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Ψηφιακών Μεθόδων Έρευνας και της Στατιστικής, και την επιτυχή εξέταση σε αυτά.

Η ΜΔΕ πρέπει να είναι ατομική, πρωτότυπη, να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που είναι αναρτημένες στη σχετική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (e-class).

Ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα.

Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ μπορεί να είναι η αγγλική ή η ελληνική.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει προφορικά ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Οι ΜΔΕ, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ».